Galeria par

(Kliknij w zdjęcie aby je powiększyć)

STUDIO PIERWSZEGO TAŃCA: REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem https://studiopierwszegotanca.pl/sklep/ należy do Tomasza Batko, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Batko Studio Pierwszego Tańca  z siedzibą przy ul. Siewnej 30B w Krakowie 31-231, NIP: 6792978226

Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy pod adresem e-mail: zapisy@studiopierwszegotanca.pl

§ 1

Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://studiopierwszegotanca.pl/regulamin/

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://studiopierwszegotanca.pl/sklep/

Sprzedawca – Tomasza Batko, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Batko Studio Pierwszego Tańca z siedzibą przy ul. Siewna 30B 31-231 Kraków, NIP: 6792978226

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

2. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów, które znajdzie na stronach Sklepu.

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym, a Sprzedawcą.

5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

-dostęp do Internetu,

-standardowy system operacyjny,

-standardowa przeglądarka internetowa,

-posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie jako zarejestrowany klient. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

2. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

-wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przed kliknięciem w przycisk „Dodaj do koszyka” może być konieczne wybranie wariantu produktu,

-przejść do widoku koszyka,

-zapoznać się z podsumowaniem koszyka ,

-kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

-zalogować się do swojego konta – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia albo nie posiada jeszcze konta w Sklepie,

-podać dane teleadresowe służące do realizacji zamówienia,

-dodać uwagi do zamówienia – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę,

-wybrać kanał płatności spośród udostępnianych przez serwis Przelewy24,

-zaakceptować Regulamin Sklepu – tylko, jeśli Kupujący rzeczywiście akceptuje postanowienia Regulaminów; akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

-kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

4. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem, a Kupujący przekierowywany jest na stronę serwisu tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie powrotnie przekierowany na stronę Sklepu.

§ 4 

Metody płatności 

1. Kupujący może dokonać płatności za zamówienie za pośrednictwem serwisu PayPro SA

2. Serwis PayPro SA należy do spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kancelarska15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, kapitał zakładowy: 4.500.000,00 zł.

§ 5

Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. W przypadku zakupu produktów elektronicznych są one wysyłane na adres e-mail podany w zamówieniu. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysłania hasła na wskazany adres e-mail.

3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych, ale Sprzedawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by czas ten nie przekroczył 4 dni roboczych.

4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której:

-przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

-przedmiotem świadczenia jest spersonalizowana choreografia taneczna.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 7 

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

-żądać wymiany produktu na wolny od wad,

-złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

-złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (nie dotyczy produktów elektronicznych).

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

-ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

-ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

-rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

-wglądu do swoich danych osobowych,

-żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

10. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

11. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

-zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

-zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

-skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.